Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.
IČO: 36665223
DIČ: 2022229451
IČ DPH: SK2022229451

Email: admin@hotelpodbranou.com, donaskabj@gmail.com

Tel.: +421 918 910 258, +421 944 277 555

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa objednaných produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dodanie avizujeme telefonicky, alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. Pri doručení zásielky je povinné uviesť do adresy doručenia telefónne číslo. Odporúčame uviesť k adrese , na ktorej sa zdržujete, aj doplňujúce údaje ako č. dverí, poschodie, číslo zvončeka na bytovom dome a iné nakoľko donášku spravidla chceme vybaviť čo v najkratšom  čase. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

  • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené objednávateľom , zadaním chybných objednávacích údajov, prípadne doplňujúcich údajov o objednanom jedle.

Predávajúci má právo:

V prípade objednávok, pri ktorých je aj alkoholický nápoj skontrolovať vek príjemcu objednávky a v nutnom prípade aj odmietnuť vydanie danej objednávky.

Poplatky za dopravu

Pri objednávke v rámci okresu Bardejov účtujeme 1€ poplatok za dopravu.

Ďalšie možnosti dopravy tovaru na iné vzdialenejšie miesta je potrebné dohodnúť osobne kedy Vás bude kontaktovať náš pracovník.

Spôsoby platby

Pri objednávke je možnosť objednávku uhradiť:

  • platba kartou
  • hotovosť/dobierka

Záruky, reklamácie

 Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

  • okamžite pri preberaní objednávky
  • telefonicky po začatí konzumácie , no nesmie z objednaného tovaru chýbať viac ako 1/4

Reklamovaný tovar je potrebné uchovať do príchodu nášho pracovníka.

Informačná povinnosť o alternatívnom riešení sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo za účelom ochrany svojich spotrebiteľských podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky však iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

  • vyskytnú sa neočakávané udalosti ktoré bránia v zrealizovaní dodania tovaru
  • bez udania dôvodu
  • tovar sa už nevyrába, pripadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke.. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.

Ochrana osobných údajov

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kupujúci súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v objednávke. Tieto údaje slúžia iba pre účely vybavenia objednávky a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám.